Wij zijn morgen geopend vanaf 06:00
TGH van Triest BV
Over TGH

Algemene leveringsvoorwaarden

Onze algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 25 februari 2014 te Utrecht, kantoor Woerden.

1. Algemeen

De onderstaande leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle met ons afgesloten transacties; afwijkende voorwaarden zijn alleen bindend indien deze vooraf door ons schriftelijk zijn bevestigd. Bij het plaatsen van een opdracht aanvaarden afnemers zonder voorbehoud deze voorwaarden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden inkoopvoorwaarden van afnemers alleen voor zover deze niet in strijd zijn met onze leveringsvoorwaarden; onze voorwaarden prevaleren in elk geval van twijfel of strijdigheid.

2. Aanbiedingen

2.1 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend; transacties zijn bindend indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd, dan wel vanaf het tijdstip waarop met de uitvoering hiervan door ons is aangevangen. Dit is ook van toepassing op aanbiedingen en toezeggingen gedaan door onze vertegenwoordigers of andere personen bij ons in dienst en op de door hen gemaakte afspraken.
2.2 Een vrijblijvende aanbieding kan door ons, na ontvangst van de aanvaarding, worden herroepen. Alle aanbiedingen zijn herroepelijk, ook als daarin een termijn van aanvaarding is vermeld.

3. Maten, gewichten, afbeeldingen en technische gegevens

De in onze aanbiedingen, catalogi, voorraadlijsten, circulaires en ander reclamemateriaal vermelde maten, gewichten en technische gegevens, alsmede de daarin weergegeven afbeeldingen, gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij door ons schriftelijk een garantie wordt verstrekt. De auteursrechten op door ons verstrekte afbeeldingen, tekeningen, schema's en ontwerpen, alsmede op onze publicaties, liggen bij ons; zonder schriftelijke toestemming mag niets van deze publicaties of hun inhoud, noch in zijn geheel noch gedeeltelijk, in welke vorm dan ook, ter beschikking aan derden worden gesteld.

4. Prijzen

4.1 De door ons opgegeven prijzen zijn vrijblijvend zijnde gebaseerd op de fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta's, invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en andere dergelijke factoren die gelden ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.
4.2 Indien in een of meer van de genoemde factoren wijzigingen optreden voordat de levering heeft plaatsgevonden mogen wij deze kostenstijging steeds doorberekenen aan de afnemer.
4.3 Tenzij anders aangegeven, zijn genoemde prijzen per stuk en exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten. Door ons verleende handelskortingen gelden slechts voor orders tot een brutowaarde (exclusief omzetbelasting) hoger dan een telkens door ons nader vast te stellen grens.

5. Risico en vervoer

5.1 De afnemer heeft een afnameplicht. In- en uitlading en vervoer van de goederen geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. Dit risico gaat op de afnemer over zodra de goederen onze magazijnen hebben verlaten. Bij levering via derden, die in opdracht werken van ons, gaat dit risico over op de afnemer zodra de goederen de fabrieken of magazijnen van deze derden hebben verlaten. In alle andere gevallen gaat het risico over op de afnemer zodra de goederen onze magazijnen hebben verlaten.
5.2 Wij zijn bevoegd de goederen voor rekening van onze afnemer tegen door ons te bepalen risico's te dekken.
5.3 Indien de afnemer geen nadere aanwijzing aan ons geeft met betrekking tot de wijze van transport, zal het transport door ons worden verzorgd op een wijze die ons goeddunkt.
5.4 Indien goederen door overmacht, zoals omschreven in artikel 10, niet naar de plaats van bestemming kunnen worden vervoerd, zijn wij gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van de afnemer op te slaan en betaling te verlangen zonder dat de afnemer een recht op opschorting van betaling toekomt.

6. Emballage

6.1 Tenzij de goederen door ons worden geleverd in een fabrieksverpakking waar onze eigen leverancier ons niet apart voor belast, worden de verpakkingskosten door ons extra in rekening gebracht. Door ons berekende emballage wordt voor de volle prijs gecrediteerd, mits deze in goede staat en binnen een maand na de datum van de betrokken factuur vrachtvrij is geretourneerd.
6.2 Alle kabelhaspels blijven ons onvervreemdbaar eigendom. Behoudens schriftelijk door ons bevestigde uitzonderingsgevallen, worden kabelhaspels voor een periode van 3 maanden in bruikleen verstrekt, te rekenen vanaf de datum van de betrokken factuur. De kabelhaspels kunnen pro forma in rekening worden gebracht. Indien de genoemde bruikleenperiode verstrijkt zonder dat de bedoelde haspels zijn geretourneerd, zijn wij bevoegd onze afnemers daarvoor definitief te belasten. Indien haspels binnen die periode in onbeschadigde en direct bruikbare staat, vrachtvrij retour zijn ontvangen en compleet met eventuele daartoe behorende dekplaten, zal de door ons pro forma berekende factuurprijs worden gecrediteerd. Terugontvangen beschadigde (of incomplete) haspels die naar ons oordeel kunnen worden gerepareerd (resp. gecompleteerd) zullen door ons worden gecrediteerd voor de pro forma berekende factuurprijs, verminderd met de reparatiekosten (resp. kosten van completering).

7. Levertijden

7.1 Levertermijnen zijn nimmer te beschouwen als een fatale datum, tenzij door ons een bepaalde leveringstermijn schriftelijk is gegarandeerd.
7.2 Een overeenkomst kan door een afnemer niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij wij de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoeren na een termijn van zes maanden na afloop van de overeengekomen leveringstermijn. Ontbinding is niettemin slechts toegestaan voor zover van de afnemer instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Ontbinding is niet toegestaan in geval van overmacht, als omschreven in artikel 10, daaronder mede begrepen het geval dat wij door onze eigen leveranciers de opgegeven levertijd niet kunnen naleven.
7.3 Behoudens opzet of grove schuld onzerzijds geeft overschrijding van de levertijd de afnemer geen recht op schadevergoeding.
7.4 In het geval van overmacht, als omschreven in artikel 10, of in het geval dat van ons naar redelijkheid nakoming van de overeenkomst, niet kan worden gevergd, zijn wij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Dit recht bestaat ook indien de overeenkomst inmiddels ten dele is uitgevoerd.
7.5 Indien de goederen in gedeelten tot onze beschikking komen, zijn wij bevoegd een order in gedeelten te leveren. Indien wij een gedeelte leveren, zijn wij niettemin gerechtigd per factuur, betrekking hebbend op de desbetreffende deellevering, betaling te verlangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.
7.6 Onverminderd het hier onder artikel 7 beschrevene, geldt voor transacties op afroep dat de gekochte goederen zoveel mogelijk in gelijke hoeveelheden en termijnen over de tijd die voor het afnemen is vastgesteld, worden verdeeld; gebeurt dit niet, dan is de afnemer in verzuim zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling onzerzijds nodig is: wij zijn dan bevoegd te handelen zoals hierna onder artikel 8 wordt omschreven.
7.7 De afnemer is niet bevoegd tot opschorting van of korting op enige betaling. Verrekening door de afnemer is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door ons uitdrukkelijk schriftelijk is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

8. Betaling

8.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en onverminderd het recht om vooruitbetaling of betaling bij aflevering te verlangen indien wij hiertoe aanleiding zien, geschiedt betaling op een onzer giro- of bankrekeningen zodanig, dat bijschrijving op de rekeningen geschiedt binnen 30 dagen na datum van de desbetreffende factuur. Tevens zijn wij bevoegd een wissel te disponeren. Betalingen op andere wijze, in het bijzonder door terhandstelling aan onze werknemers, zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging onzerzijds.
8.2 Tenzij door ons met de afnemers schriftelijk anders is overeengekomen, zal een betaling van de afnemer strekken en door ons worden geboekt in mindering op resp. ter voldoening van de oudste vervallen factuur/facturen, met dien verstande dat wij steeds de bevoegdheid bezitten betalingen In mindering te brengen op resp. als voldoening te beschouwen van (een) openstaande factuur/facturen te onzer keuze.
8.3 Op onze facturen wordt een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening gebracht; deze toeslag is evenwel niet door onze afnemer verschuldigd indien en naarmate betaling plaats heeft binnen voormelde termijn van 30 dagen na de factuurdatum, doch wel voor zover betaling na die termijn geschiedt en derhalve sprake is van niet-tijdige betaling.
8.4 Bij niet-tijdige algehele betaling van factuurbedragen of van een gedeelte daarvan is de afnemer onverminderd het hiervoor in de laatste alinea onder 8 bepaalde en onverminderd het verschuldigd zijn van de kredietbeperkingstoeslag, gehouden kredietkosten te voldoen over de achterstallige factuurbedragen, welke kredietkosten door ons berekend zullen worden over het/de betrokken factuurbedrag(en), inclusief hiervoor bedoelde kredietbeperkingstoeslag, na een kredietkostenvergoeding van 1,5% per maand (welke kostenpercentage door ons, naar ons oordeel, zal kunnen worden verhoogd of verlaagd) vanaf 60 dagen na de factuurdatum.
8.5 Niettegenstaande het overige bepaalde in dit artikel, zijn wij steeds bevoegd de uitlevering van goederen, behorende tot de betrokken of andere transacties, op te schorten in geval van niet of niet tijdige betaling.
8.6 Wanneer wij bij niet-tijdige betaling nodig oordelen/nodig achten onze vordering(en) ter incasso in handen van derden te stellen, wordt de afnemer daarvan door ons schriftelijk op de hoogte gesteld. ; in de regel zullen wij hem daarbij een door ons te bepalen korte termijn stellen waarbinnen de afnemer alsnog aan zijn verplichting dient te voldoen, tenzij in een bepaald geval naar ons oordeel onverwijlde incassomaatregelen noodzakelijk worden geacht. Indien wij tot het nemen van incassomaatregelen besluiten, komen de daaraan verbonden kosten volledig voor rekening van de afnemer; wij kunnen besluiten hem te belasten voor de werkelijke kosten waarvoor wij zelf worden belast, dan wel voor een bedrag gelijk aan 10%, berekend over het aan ons verschuldigde bedrag (hoofdsom, kredietbeperkingstoeslag daaronder begrepen, en kredietkostenvergoeding).
8.7 Wij behouden ons het recht voor te allen tijde zekerheid te verlangen van de tijdige betaling met het oog op zowel reeds gedane als nog te verrichten leveringen. Deze zekerheid kan te onzer keuze bestaan in de vorm van vooruitbetaling, bankgaranties, hypotheek, pand- of borgtocht. Ook zijn wij bevoegd in daarvoor naar ons oordeel in aanmerking komende gevallen voortaan slechts onder rembours te leveren, indien nodig in afwijking van getroffen afspraken.
8.9 Hetgeen de afnemer uit hoofde van de overeenkomst aan ons verschuldigd is, wordt ten volle direct opeisbaar indien: a) de afnemer surseance van betaling of zijn eigen faillissement aanvraagt, respectievelijk failliet wordt verklaard; b) beslag wordt gelegd op (een deel van) het vermogen van de afnemer; c) de afnemer besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming; d) de vennootschap van de afnemer wordt ontbonden; e) de afnemer meer dan tweemaal niet-tijdig heeft betaald. In genoemde gevallen zijn wij bevoegd door een daartoe strekkende verklaring alle overeenkomsten met de afnemer met onmiddellijke ingang, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

9. Eigendomsvoorbehoud en retentie

9.1. Door ons geleverde goederen worden eigendom van de afnemer, wanneer deze aan al zijn verplichtingen jegens ons, van welke aard dan ook, uit hoofde van en ter zake van de transactie (een eventuele schadevergoedingsplicht daaronder begrepen) in zijn geheel heeft voldaan.
9.2 De bewaarder moet op de eerste aanmaning onzerzijds de plaats wijzen waar de betrokken goederen zijn opgeslagen en ons in staat stellen tot het terugnemen van de goederen. Door ons geleverde goederen, ter zake waarvan het eigendom aan ons toekomt, mogen door onze afnemer niet worden vervreemd, verpand, verhuurd of anderszins in gebruik worden gegeven, tenzij wij daartoe uitdrukkelijk en voorafgaand schriftelijk toestemming hebben gegeven.
9.3 Indien onze afnemer onverhoopt niet, c.q. niet tijdig, aan één van zijn verplichtingen voldoet, zijn wij bevoegd de door ons geleverde goederen waarvoor, als eerder aangegeven, geen volledige betaling verkregen is, als ons eigendom te vorderen, onder onze afnemer. Onze afnemer zal door ons met het oog op de terugname van bedoelde goederen worden gecrediteerd voor het bedrag dat de afnemer met betrekking tot deze goederen aan ons heeft betaald, verminderd met de kosten die gemoeid zijn met het terugnemen van de desbetreffende goederen, onverminderd ons recht op vergoeding van de uit een en ander voor ons voortvloeiende kosten en schade.
9.4 Indien er gerede twijfel bij ons bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de afnemer, zijn wij bevoegd onze werkzaamheden op te schorten dan wel levering en verzending uit te stellen, totdat de afnemer genoegzame zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De afnemer is aansprakelijk voor de door deze vertraging c.q. vertraagde (af)levering geleden schade.
9.5 Wij zijn bevoegd het retentierecht uit te oefenen, zodat wij de afgifte van de zaken die wij voor de afnemer in verband met de uitvoering van zijn opdracht onder ons hebben, mogen opschorten, totdat onze opeisbare vorderingen ter zake van de opdracht zijn voldaan.

10. Overmacht

10.1 Indien wij tekortschieten in de nakoming van een verplichting jegens de afnemer kan dat tekortschieten niet aan ons worden toegerekend, Indien ons de uitvoering van de verplichting onmogelijk wordt gemaakt respectievelijk wordt bemoeilijkt door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten onze macht is gelegen, zoals maar niet beperkt tot: tekortschieten - met name ook te late of niet levering, door toeleveranciers en/of transporteurs-, oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, tekort aan grondstoffen, machineschade, diefstal uit onze magazijnen, beschadiging of verlies bij of tijdens vervoer, buitengewone weersomstandigheden of brand.
10.2 Indien zich een situatie als in lid 1 voordoet hebben wij het recht de nakoming gedurende ten hoogste zes maanden op te schorten, dan wel, geheel te onzer keuze, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat wij ter zake tot schadevergoeding zijn gehouden.

11. Garantie en aansprakelijkheid

11.1 Wegens de levering van goederen nemen wij tegenover onze afnemer slechts die garanties op ons welke onze eigen leverancier tegenover onszelf op zich neemt, geheel volgens dezelfde voorwaarden. Wij zullen de afnemer op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen. Verdere garanties kunnen slechts op ons rusten wanneer daarvan blijkt uit een door ons afgegeven schriftelijke verklaring. Beperkingen van onze aansprakelijkheid gelden niet indien sprake is van opzet of grove schuld aan onze zijde.
11.2 Voor schade uit of in verband met de overeenkomst ontstaan waarvoor wij rechtens aansprakelijk kunnen worden gehouden geldt, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen, het navolgende.

A.Alleen die schade komt voor vergoeding in aanmerking waarvan de afnemer onomstotelijk heeft aangetoond dat deze het gevolg is van een omstandigheid of gebeurtenis waarvoor wij rechtens aansprakelijk kunnen worden gehouden.
B. Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst en alle andere indirecte schade of gevolgschade, zoals bedrijfsschade of enige door de afnemer aan derden verschuldigde schadevergoeding of boete, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.
C. Onverminderd het bepaalde in B wordt andere schade dan in die bepaling bedoeld vergoed tot maximaal het bedrag waarvoor onze verzekeraar deze schade vergoedt. In ieder geval zal onze aansprakelijkheid het bedrag van 100% van de netto factuurwaarde - zijnde de bruto factuurwaarde minus BTW, eventuele andere overheidsheffingen, kosten van vervoer en verzekering - nooit te boven gaan.
D. De onder C genoemde vergoeding betreft alle schadegevallen tezamen die uit de desbetreffende overeenkomst voortvloeien.
E. Onverminderd het bepaalde in dit artikel, komt voor vergoeding alleen in aanmerking schade geleden binnen 1 jaar nadat het risico met betrekking tot de goederen is overgegaan op de afnemer, die voorts binnen die termijn uiterlijk op de 7e dag na aflevering schriftelijk aan ons is gemeld.
F. De afnemer vrijwaart ons tegen vorderingen uit welken hoofde ook van derden, met inbegrip van werknemers van de afnemer of van diens afnemer, die stellen schade te hebben geleden door een zaak die wij aan of vanwege de afnemer hebben afgeleverd, voor zover het totaal der vorderingen de hierboven gestelde grenzen overschrijdt. Dit behoudens en voor zover de afnemer aantoont dat wij uit hoofde van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden in de verhouding tot de afnemer voor die schade aansprakelijk zijn en deze aan de afnemer dienen te vergoeden.

12. Reclamaties en retournering van goederen

12.1 Onverminderd het hierna bepaalde geldt dat de afnemer direct na aflevering onzerzijds gehouden is de goederen te controleren op overeenstemming met de opgegeven order, ongeacht de plaats waar de goederen overeenkomstig de order worden afgeleverd.
12.2 In geval van reclamaties worden door ons geleverde goederen uitsluitend retour gehaald, resp. retour genomen nadat vooraf overleg met een van onze verkoopmedewerkers heeft plaatsgehad; het voorgaande is ook van toepassing indien wij ons ermee akkoord verklaren dat goederen ter reparatie worden geretourneerd, onder dat van een reclamatie sprake is.
12.3 Indien het betreft reclamaties wegens verkeerd geleverde of verpakte goederen die beschadigd zijn afgeleverd, zal de reclamatie door de afnemer schriftelijk, vergezeld van de betrokken paklijst, bij ons moeten worden ingediend uiterlijk op de 7e dag na de dag van aflevering. Een reclamatie is slechts geldig indien de verpakking nog in de oorspronkelijke staat verkeert.
12.4 Indien goederen door de afnemer zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie - ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder inbegrepen- niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend: in zodanige gevallen zijn wij tot generlei tegemoetkoming van welke aard ook gehouden.
12.5 Mondelinge reclamaties en reclamaties welke worden ingediend na het verstrijken van genoemde termijn, worden niet geaccepteerd. Op goederen, van onze magazijnen afgehaald, worden alleen direct bij de afgifte gedane reclamaties in behandeling genomen. Onverpakte goederen, indien bij aflevering beschadigd, dienen door de afnemer te worden geweigerd.
12.6 Indien goederen, welke onder fabrieks- of importeursgarantie geleverd zijn, worden geretourneerd ter beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur, kunnen kosten, welke daarbij eventueel voor ons ontstaan, aan de afnemer in rekening worden gebracht.
12.7 Indien sprake is van aan ons ter reparatie geretourneerde goederen zonder dat van een reclamatie sprake is, blijven deze goederen aangemerkt als met alle daaraan verbonden gevolgen aan de afnemer geleverd te zijn, terwijl de (eventuele) kosten van reparatie en transport aan de afnemer in rekening worden gebracht.
12.8 genomen en gecrediteerd, mits de datum van aflevering niet ouder is dan 30 dagen, de goederen zich nog in oorspronkelijke staat en verpakking bevinden en behoren tot ons voorraadassortiment; derhalve worden speciaal voor onze afnemer bestelde goederen in geen geval retour genomen. Indien zich een geval als hier bedoeld voordoet, kunnen wij de afnemer belasten voor zogenaamde "krediteringskosten". Er wordt één bedrag in rekening gebracht met als omschrijving "krediteringskosten" (omvattende vracht- en administratiekosten).
12.9 Het indienen van reclamaties ontheft de afnemer niet van betaling overeenkomstig de factuur.

13. Geschillen

13.1 Op alle met afnemer gesloten overeenkomsten en op eventueel nadere, ter uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Geschillen welke onverhoopt mochten ontstaan tussen afnemer en ons, zullen naar onze keuze worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van onze plaats van vestiging, dan wel de bevoegde rechter van de plaats waar de afnemer domicilie heeft, behoudens uiteraard het dwingende recht.